Avseende komprimator eller annan utrustning från ATS-Orwak.

Garanti – allmänna villkor Avfallsteknik Skandinavien AB (hädanefter ATS-Orwak).
Garantin gäller fabrikationsfel. ATS-Orwak undersöker produkten och avgör om problemet omfattas av garantin. ATS-Orwak kommer via sin egen serviceorganisation eller behörig servicepartner, efter egen bedömning, antingen att reparera den defekta produkten eller ersätta den med en likadan eller jämförbar produkt. I dessa fall betalar ATS-Orwak för den/de reservdelar som behöver repareras eller bytas ut. Ersättning för övriga utgifter, inkomstförlust eller annan förlust i samband med garantiåtgärden, utgår ej. Om varan inte längre säljs av ATS-Orwak erbjuds en lämplig ersättningsvara vilket avgörs av ATS-Orwak.
Reparationer eller felsökning som inte har godkänts av ATS-Orwak ersätts inte. Utbytta delar tillfaller ATS-Orwak.
Ett utbyte eller en reparation av produkten förlänger inte produktens ursprungliga garantiperiod.
Efter utgången Garanti, erhålls reservdel/produkt samt eventuella övriga tjänster såsom byte/reparation, på köparens bekostnad.
Vid påkallande av ett garantiarbete som inte omfattas av garanti, faktureras faktiskt kostnad enligt service/installationsföretagets gällande prislista.

GARANTIVILLKOR
Dessa garantivillkor gäller endast om inget annat anges i det ordererkännande som finns signerat för den produkt reklamationen avser.
Garantin gäller från och med den dagen idrifttagandet sker och 12 månader framåt eller 500 driftstimmar, det som inträffar först.
Vid tecknat serviceavtal gäller garantitid 24 månader eller 500 driftstimmar, det som inträffar först.
Maskinen skall vara uppstartad och i drift senast 2 månader efter leveransdagen för att hela garantin skall gälla. Därefter reduceras garantitiden med antalet dagar som den försenade driftstarten varar.
Garantin gäller endast produktens ursprungliga köpare och kan ej överlåtas.
Anmälan av ärendet skall göras inom skälig tid (max. 2 månader) efter det att felet upptäckts. Om sådan anmälan ej görs, trots att köparen upptäckt eller borde ha upptäckt felet, förlorar köparen rätten att åberopa garantin. Anmälan görs till info@ats-orwak.se

Garantin täcker ej:

  • Skador som har orsakats av att maskinen har använts för annat bruk än det den var avsedd för.
  • Reparation, arbete och resekostnader.
  • Skador på maskinen som uppkommit av felaktig lagring, hantering, felmontage eller bristande underhåll.
  • Skador som har orsakats av tredje part som t.ex. påkörningsskador av krokbilar, leverans/varubilar eller någon annat slags fordon samt åverkan i form av skadegörelse.
  • Indirekta kostnader som kan uppkomma vid driftstörning som extra tömningar eller ersättningsutrustning m.m.
  • Normalt slitage, repor, märken eller skador som orsakats av stötar eller av en olyckshändelse.
  • Transportskador.
  • Skador som uppkommit i samband med åsknedslag eller onormal variation i nätspänningen.
  • Följdskada genom fel i levererad produkt.
  • Demo/utställningsexemplar

Garantin gäller endast i Sverige.