1. Inledning
Denna integritetspolicy förklarar hur och varför Avfallsteknik Skandinavien AB (nedan ”ATS-Orwak”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Informationen i denna integritetspolicy vänder sig till dig som arbetar hos eller representerar någon av våra kunder, leverantörer eller andra affärspartners (och i den egenskapen har kontakt med oss), för dig som söker jobb hos oss och för dig som besöker vår hemsida www.ats-orwak.se (”hemsidan”), våra plattformar i sociala medier (nedan benämnda digitala kanaler) eller annars kommunicerar med oss.

Olika avsnitt i denna policy kommer därför vara tillämpliga och relevanta för dig, allt beroende på vilken relation du har till oss och hur din kommunikation med oss sker.

2. Allmänt om vår hantering av personuppgifter mm
Vi arbetar med frågor om personliga integriteten på ett legalt, seriöst och långsiktigt vis. Det gäller såväl i våra kund- och leverantörskontakter, som i förhållande till besökare och användare av hemsidan samt för våra digitala kanaler och i övriga kontakt- och kommunikationsvägar.

Vår målsättning är att du, oberoende av i vilken egenskap du har kontakt med oss eller lämnar dina egna eller andra personers personuppgifter till oss ska känna dig säker på att din och andras personliga integritet respekteras och att vi behandlar personuppgifter korrekt och i enlighet med tillämpliga dataskyddsregler.

3. Personuppgiftsansvarig mm
Avfallsteknik Skandinavien AB, organisationsnummer:556643-4998, Masungsvägen 30, 168 67 BROMMA, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt vad som framgår i denna integritetspolicy.

Om du har några frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter eller dina rättigheter relaterade till desamma är du alltid välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du sist i denna integritetspolicy.
Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom ATS-Orwak sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR) . GDPR tillsammans med andra tillämpliga regler inom integritetsområdet benämns nedan för tillämpliga dataskyddsregler.

Denna integritetspolicy gäller tills vidare till och intill dess vi, i förekommande fall, antagit och fastställt en ny eller reviderad integritetspolicy för oss. Om en sådan ändring berör dig eller dina rättigheter kommer du att informeras om det på det sätt som tillämpliga dataskyddregler föreskriver för oss.

4. Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, e-postadress, telefonnummer och IP-adress etc.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring. Ytterligare information om olika begrepp som används i denna integritetspolicy kan du hitta på www.datainspektionen.se.

5. Vår behandling av personuppgifter

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål beroende på vilken relation du har till oss.

I de flesta fall behandlar vi personuppgifter som du själv valt att tillhandahålla oss oftast i din yrkesroll som kontaktperson eller ansvarig medarbetare hos någon av våra kunder, leverantörer eller andra partners eller när du kontaktar oss rörande lediga tjänster hos oss, exempelvis namn, adress, e-postadress och/eller telefonnummer.

I vissa fall inhämtar vi även personuppgifter från annan än direkt från dig, nämligen om du eller det företag du representerar ska ingå eller har ingått ett avtal med oss. Vi inhämtar även automatiskt vissa uppgifter rörande din användning av hemsidan och våra digitala kanaler.

Vi säljer eller delar dock inte personuppgifter till eller med tredje part, såvida inte sådan delning eller överföring krävs för att fullföra vårt avtal med dig.

I följande avsnitt hittar du mer detaljerad information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och varför, beroende på om du besöker hemsidan eller andra digitala kanaler, om du kommunicerar med oss, om du söker jobb hos oss eller om du är kontaktperson hos någon av våra leverantörer, kunder eller andra samarbetspartners.

För vilka ändamål behandlas personuppgifter?
De personuppgifter om dig som samlas in i anslutning till kund- och leverantörskontrakt och ditt nyttjande av de digitala kanalerna och dess tjänster kommer att behandlas av oss, eller dess underbiträden, för följande ändamål.

  1. För att vi ska förbereda, administrera och fullgöra avtal avseende de produkter och/eller tjänster som vi, det företag för vars räkning du agerar och/eller du själv ingått.
  2. För att vi ska kunna kommunicera med dig eller det företag för vars räkning du agerar vid kontakt via kundservice, säljare eller via e-post.
  3. För att administrera marknadsföringsaktiviteter som mässor, utställningar, tävlingar och vinster, med mera där vi erhåller dina personuppgifter inför eller inom ramen för sådana aktiviteter.
  4. För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post eller e-post.
  5. För att analysera och gruppera besökarna på hemsidan eller våra digitala kanaler efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, nyhetsbrev och riktade erbjudanden. Det är även möjligt att data som härrör från användning av olika digitala kanaler från oss samkörs för detta ändamål, samt för ändamålet att utveckla produkter och tjänster.
  6. För att ta fram statistik över användningen av hemsidan och våra digitala kanaler och dess tjänster.
  7. För att underhålla, utveckla, testa och förbättra hemsidan och våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

I följande avsnitt hittar du mer detaljerad information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och varför, beroende på om du besöker hemsidan eller andra digitala kanaler, om du kommunicerar med oss, om du söker jobb hos oss eller om du är kontaktperson hos någon av våra leverantörer, kunder eller andra samarbetspartners. Vi anger också olika tider för vår behandling av sådana uppgifter respektive de ändamål för vilka behandling sker.

a. När du besöker hemsidan och/eller våra andra digitala kanaler och kommunicerar med oss

Ändamål: För att förvalta och förbättra hemsidan och våra övriga digitala kanaler.

Behandling:
• Analyser av data vi insamlar för ovan angivet ändamål. Baserat på de data som vi behandlar genomför vi analyser på en aggregerad nivå (utan att du identifieras som individ) som stöd för att underhålla, testa och förbättra hemsida och våra digitala kanaler.

Personuppgifter som behandlas:
• Information om dina besök på hemsidan genom cookies (t.ex. information om vilka sidor du besökt, vilka länkar du klickat på, tekniska data om din enhet såsom IP-adress, geografisk lokalisering, browserinställningar).

Laglig grund:
• Behandling är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förvalta och förbättra hemsidan (intresseavvägning).

Lagringstid: Upp till två år.


Ändamål: För att kommunicera med dig när du kontaktar oss via t.ex. mail, telefon, hemsidan eller våra digitala kanaler.

Behandling:
• Hantering av ditt ärende och besvarande av frågor.
• Förbättring av tjänster och information som vi lämnar via hemsidan eller andra digitala kanaler.

Personuppgifter som behandlas:
• Namn och kontaktuppgifter (såsom e-postadresser, telefonnummer och adress).
• Andra uppgifter och information som du väljer att tillhandahålla oss.

Laglig grund:
• Behandling är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade av att kommunicera med dig när du kontaktat oss (intresseavvägning).

Lagringstid: Under tiden ditt ärende pågår och 13 månader därefter.


Ändamål: För att förebygga och upptäcka missbruk av våra tjänster på hemsidan eller våra digitala kanaler, t.ex. säkerhetsangrepp.

Behandling:
• Nödvändig behandling för att skydda vår IT-miljö mot attacker och intrång.

Personuppgifter som behandlas:
• Information om dina besök på hemsidan genom cookies (t.ex. information om vilka sidor du besökt, vilka länkar du klickat på, tekniska data om din enhet såsom IP-adress, geografisk lokalisering, browserinställningar).

Laglig grund:
• Behandling är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att skydda vår IT-miljö från attacker och intrång (intresseavvägning).

Lagringstid: Upp till två år


b. När du är kontaktperson hos någon av våra leverantörer, kunder eller annan partner

Ändamål: För att förbereda, administrera och fullgöra avtal med leverantör, kund eller annan partner.

Behandling:
• Nödvändig behandling för att administrera våra rättigheter och skyldigheter enligt ett blivande (dvs framtida) eller ingånget (dvs existerande) leverantörs-, kund- eller annat typ av partneravtal.
• Löpande kontakt med vår leverantör, kund eller partner och de olika kontaktuppgifter som erhållits till befattningshavare och/eller kontaktpersoner.

Personuppgifter som behandlas:
• Namn på kontaktperson hos leverantör, kund eller partner.
• Kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer etc.) till kontaktperson.
• Om leverantör, kund eller partner är en enskild firma; organisationsnummer och/eller personnummer.

Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt berättigade intresse av att förbereda eller fullgöra avtalet med vår leverantör, kund eller partner, eller, om du lämnar uppgifter till oss som enskild näringsidkare, för att det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal eller vidta åtgärder som du begär innan ett avtal ingås.

Behandlingen är också nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förbereda administrera och fullgöra avtal med leverantör, kund eller annan partner.

Viss behandling är också nödvändig för att fullgöra våra skyldigheter enligt vissa rättsliga förpliktelser, som t.ex. att bevara fakturor (innefattande personuppgifter) under en längre tid.

Lagringstid: Så länge som vi har rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet och en period om två (2) år därefter. Vissa personuppgifter kan komma att sparas så länge bokföringsregler eller andra regler erfordrar, vilket kan vara upp till utgången av det sjunde (7) året efter det aktuella räkenskapsåret. Det är inte ett krav att dina personuppgifter lämnas till oss. Om vi inte får behandla dina personuppgifter, kommer vi inte kunna ingå avtal och därefter fullgöra vårt avtal (eller endast kunna göra det med vissa dröjsmål) samt administrera avtalsförhållandet med dig eller det bolag som du representerar/är kontaktperson för.


Ändamål: För att administrera eventuella reklamationer, garantier, anspråk och andra liknande krav.

Behandling:
• Nödvändig behandling för att administrera våra rättigheter och skyldigheter enligt ett leverantörs-, kund- eller partneravtal.

Personuppgifter som behandlas:
• Namn på kontaktperson hos leverantör, kund eller partner.
• Kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer etc.) till kontaktperson.
• Om leverantör, kund eller partner är en enskild firma; organisationsnummer och/eller personnummer.

Laglig grund:
Att administrera reklamationer, garantier och liknande är nödvändigt för oss för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. Behandlingen av dina personuppgifter inom ramen för detta är nödvändig för att fullgöra vårt berättigade intresse av att uppfylla våra rättsliga skyldigheter och för att försvara oss mot ett potentiellt krav.

Lagringstid: Till dess att garantitider, ansvarstider och liknande enligt respektive avtal löpt ut och under alla förhållanden under två (2) år från det aktuella avtalets upphörande/fullgörande.
Det är inte ett krav att dina personuppgifter lämnas till oss. Om vi inte får behandla dina personuppgifter, kommer vi inte kunna ingå avtal och därefter fullgöra vårt avtal samt administrera avtalsförhållandet med dig eller det bolag som du representerar/är kontaktperson för.


Ändamål: För marknadsföring, administration av nyhetsbrev och liknande.

Behandling:
• Utskick av information om våra nyheter, produkt- och tjänsteerbjudanden, events och liknande marknadsföringsmaterial via e-post och/eller andra digitala kanaler.

Personuppgifter som behandlas:
• Namn och kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer etc.) på kontaktperson hos kund eller potentiell kund,

Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra produkter och tjänster och upprätthålla vår affärsrelation med dig och kommunicera med dig i din yrkesroll (intresseavvägning).

Lagringstid: Om du är kontaktperson hos någon av våra befintliga eller tidigare kunder; under avtalstiden och under en period om [två (2) år] därefter. Om du är kontaktperson hos någon av våra potentiella kunder; [under den tid vår marknadsföringskampanj pågår.]. Om du inte längre vill erhålla information från oss trycker du på länken för ”unsubscribe”/”avsluta prenumeration”. Du har alltid en möjlighet att när som helst meddela oss att du önskar avregistrera dig från fortsatta utskick från oss. Om du avregistrerar dig upphör vi omedelbart med vår behandling av dina personuppgifter för detta ändamål.


c. När du söker anställning hos oss eller kontaktar oss rörande lediga jobb eller motsvarande hos våra rekryteringspartners

Ändamål: För att administrera och organisera vår rekrytering

Behandling:
• Överväganden rörande olika kandidater utifrån olika erfarenheter och meriter och studieresultat.
• Administrering av kallelse och bokning av tid för intervju.
• Administrering av CV, personliga brev, betyg, tester.
• Administrering korrespondens med oss via e-post eller telefon.
• Överföring av uppgifter till eller från vår(a) rekryteringspartner(s).
• Övrig nödvändig behandling för att administrera och organisera vår löpande och/eller specifik rekrytering.

Personuppgifter som behandlas:
• Namn
• Personnummer
• Adress
• Telefonnummer
• E-postadress
• Eventuell bild
• Uppgifter om utbildning
• Uppgifter om yrkeserfarenhet
• Eventuella andra uppgifter som du kan komma att tillhandahålla oss med i ditt CV eller på annat sätt.

Laglig grund:
Behandling är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att rekrytera personal samt vårt och ditt berättigade intresse av att kommunicera rörande detsamma (intresseavvägning). Ditt personnummer behandlas då det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen och för att vi ska kunna identifiera dig.

Lagringstid: Till dess att ansökningsförfarandet är avslutat och, beträffande personuppgifter i form av namn, kontaktuppgifter och tjänsten du sökt, 2 år därefter enligt Diskrimineringslagens preskriptionstid. Insamlingen av uppgifter är nödvändig för att vi ska kunna administrera din ansökan om anställning och erbjuda dig anställning hos oss. Om personuppgifter inte lämnas kommer vi inte kunna administrera din ansökan om anställning och kommer därmed inte kunna erbjuda dig anställning hos oss.


Ändamål: För att administrera framtida rekryteringar

Behandling:
• Överväganden rörande kandidater i vår kandidatdatabas för framtida rekryteringar.
• Korrespondens med kandidat via e-post eller telefon.
• Kallelse och bokning av tid för intervjuer, tester och möten.
• Övrig nödvändig behandling för att administrera och organisera vår löpande och/eller specifik rekrytering.

Personuppgifter som behandlas:
• Namn
• Kontaktuppgifter
• Uppgifter i ditt CV (t.ex. födelsedata, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuell bild, uppgifter om utbildning och yrkeserfarenhet m.m.).

Laglig grund:
Intresseavvägning. Om du efter ett avslutat ansökningsförfarande inte blir erbjuden en tjänst hos oss kan du välja att avregistrera dig genom att meddela oss, så att vi inte behandlar ditt namn, dina kontaktuppgifter och ditt CV för framtida rekryteringar och lediga uppdrag.
Lagringstid: 2 år efter en dialog eller till den tidpunkt då du avregistrerar dig.


Ändamål: För att fullgöra våra skyldigheter och iaktta våra rättigheter inom arbetsrätten

Behandling:
• Nödvändig behandling för att kunna tillvarata våra rättigheter vid ett eventuellt anspråk enligt tillämplig lagstiftning.

Personuppgifter som behandlas:
• De personuppgifter som du lämnat i samband med ansökningsförfarandet.

Laglig grund:
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra våra skyldigheter och iaktta våra rättigheter inom arbetsrätten (rättslig förpliktelse).

Lagringstid: Under ansökningsförfarandet och 2 år om inte annan rättslig förpliktelse kräver annat.
Denna insamling av personuppgifter är nödvändig enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi kan inte administrera din ansökan om anställning.


6. Vill du veta mer om hur vi gjort vår intresseavvägning för vår behandling av personuppgifter?

Som vi beskrivit här ovanför behandlar vi i vissa fall dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse (dvs. en så kallad intresseavvägning). En intresseavvägning är en, av flera rättliga grunder för personuppgiftsbehandling enligt tillämpliga dataskyddsregler.

Om du har några frågor eller vill veta mer om hur vi gjort dessa intresseavvägningar är du välkommen att kontakta oss.

7. Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter delas med företag som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Till exempel får våra samarbetspartners och andra leverantörer, såsom IT- och systemleverantörer som tillhandahåller drift, utveckling samt support för våra system och molntjänster tillgång till dina personuppgifter.

Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med dem vilket innebär att de är skyldiga att behandla informationen säkert, korrekt och med sekretess i enlighet med våra instruktioner. Om du ansökt om jobb hos oss delas dina uppgifter, i vissa fall, med den/de rekryteringsfirmor som behandlar ansökningsuppgifter och ansökningshandlingar eller, om du lämnat personuppgifter till sådan firma, överförs de personuppgifterna till oss.

8. Överförs dina personuppgifter till andra länder?

Vissa av våra IT-leverantörer bedriver sin verksamhet utanför EU/EES. Det kan därför medföra att dina personuppgifter överförs utanför EU/EES. När sådan överföring sker vidtar vi särskilda skyddsåtgärder för att säkerställa en adekvat skyddsnivå av dina personuppgifter, vilket t ex kan innebära att vi tecknar avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen.

9. Vår cookiepolicy
På hemsidan används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och används för att följa vad du gör på webbplatsen. Det finns två typer av cookies; permanenta cookies och session cookies.

Permanenta cookies
En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. På www.ats-orwak.se används dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur du som besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användaren rör sig i navigeringen.

Session cookies
En session cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Session cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används session cookies för att hantera information som du lämnar när du använder våra tjänster.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Säkerhet till skydd för personuppgifter
Vi värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

10. Rätt till information och rätt att inge klagomål mm

Enligt tillämpliga dataskyddsregler har du under lite olika förutsättningar ett antal rättigheter rörande vår behandling av dina personuppgifter.

Rätt till information
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och att begära ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.

Rätt att återkalla samtycke
Om du har lämnat ditt samtycke till viss behandling av dina personuppgifter har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

Rätt till radering, begränsning av behandling och göra invändningar
Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter borttagna, att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas eller invända mot vår behandling av dina personuppgifter

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är dock begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Rätt att lämna klagomål
Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet (www.datainspektionen.se) om du anser att dina personuppgifter behandlas av oss i strid med tillämpliga dataskyddsregler.

11. Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är enligt ovan ATS-Orwak. Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post eller brev:

e-post: info@ats-orwak.se
brev: ATS-Orwak, Masugnsvägen 30, 167 68 Bromma

12. Ändring av denna integritetspolicy

I sin strävan att uppfylla tillämpliga dataskyddsregler kommer vi i framtiden göra ändringar av och tillägg till denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns dock alltid tillgänglig på hemsidan (www.ats-orwak.se) .
Senast uppdaterad: 2018-06-07