Vi på Avfallsteknik Skandinavien AB (ATS-Orwak) är engagerade i att erbjuda högkvalitativa maskiner och en enastående kundupplevelse. Vi uppmuntrar till öppen kommunikation och samarbete för att säkerställa att du är nöjd med våra maskiner och vill vi informera dig om våra rutiner.                                                                                             

Dessa allmänna villkor reglerar både garanti och reklamation för ATS-Orwaks komprimatorer och annan utrustning.

För att produkten ska täckas av garanti och reklamationsvillkoren behöver (from 1 april 2024) en SAT (Site Accepted Test) vara utförd i samband med installation av vår egen serviceorganisation eller auktoriserad servicepartner. Om du som kund valt att inte inkludera installation i ordern friskriver vi oss från ansvar gällande garantier, reklamationer och andra åtaganden.

Garanti – Generellt

Garantin täcker fabrikationsfel. ATS-Orwak genomför en utredning för att fastställa om det påtalade problemet omfattas av garantin. Efter eget beslut kommer vi genom vår egen serviceorganisation eller auktoriserad servicepartner, att antingen reparera den defekta produkten eller ersätta den med en likadan eller jämförbar produkt. I dessa fall täcker ATS-Orwak kostnaderna för de reservdelar som kräver reparation eller utbyte. Övriga kostnader, såsom inkomstbortfall eller andra förluster i samband med garantiåtgärden, är ej inkluderade. Vid omständigheter där  produkten inte längre är tillgänglig erbjuds en passande ersättningsprodukt, besluten av ATS-Orwak. Reparationer eller felidentifieringar som inte har godkänts av ATS-Orwak kommer inte att kompenseras. Utbytta delar tillfaller ATS-Orwak.
Ett utbyte eller en reparation av produkten förlänger inte produktens ursprungliga garantiperiod.
Efter utgången Garanti, erhålls reservdel/produkt samt eventuella övriga tjänster såsom byte/reparation, på köparens bekostnad.
Vid påkallande av ett garantiarbete som inte omfattas av garanti, faktureras faktiskt kostnad enligt service/installationsföretagets gällande prislista.

Eventuella fel måste anmälas inom skälig tid (högst 2 månader) efter det att felet upptäckts. Underlåtenhet att anmäla trots upptäckt eller rimlig möjlighet att upptäcka felet resulterar i förlorad rätt till garantin. Anmälan ska skickas via info@ats-orwak.se

Garantiperiod och användarvillkor

Dessa garantivillkor gäller endast om inget annat anges i det ordererkännande som finns signerat för den produkt reklamationen avser. Garantin gäller från och med den dagen idrifttagandet sker och 12 månader framåt eller 500 driftstimmar, beroende vad som inträffar först. Vid tecknat serviceavtal gäller garantitid 24 månader eller 500 driftstimmar, beroende på vad som inträffar först.
För att hela garantiperioden ska gälla, måste maskinen skall vara uppstartad och i drift senast 2 månader efter leveransdagen. Därefter reduceras garantitiden med antalet dagar som den försenade igångsättningen pågår.
Garantin gäller endast produktens ursprungliga köpare och kan ej överlåtas.

Garantin täcker ej:

  • Skador som har orsakade av felaktig användning.
  • Reparationsarbete och resekostnader.
  • Skador relaterade till felaktig lagring, hantering, felmontering eller bristande underhåll.
  • Skador orsakade av tredje part, så som kollisionsskador, fordonsskador eller vandalisering.
  • Indirekta kostnader som uppstår vid driftstörning som extra tömningar eller ersättningsutrustning m.m.
  • Normalt slitage, repor, märken eller skador till följd av olycksfall.
  • Transportskador.
  • Skador som uppkommer vid åsknedslag eller avvikelser i nätspänning.
  • Följdskador som uppstår på grund av fel i levererad produkt.
  • Demoprodukter eller utställningsexemplar

Reklamation-Generellt

Om ditt produktfel inte omfattas av garantin har du som kund två års reklamationsrätt. Vid reklamation av maskinen efter installation, är det nödvändigt att informera oss om problemet och begära en reparation eller åtgärd. Detta ska göras inom rimlig tid från upptäckten av felet. Eventuella reklamationer måste anmälas inom skälig tid (högst 2 månader) från det att felet upptäckts. Underlåtenhet att anmäla trots upptäckt eller rimlig möjlighet att upptäcka felet resulterar i förlorad rättighet till reklamation. Anmälan ska skickas via info@ats-orwak.se.

Fakturabetalning                                                                                                                                                             

Vid reklamation förbehåller vi oss rätten att fakturera för eventuella reparationer eller åtgärder. Om fakturan inte betalas inom utsatt tid, förbehåller vi oss rätten att åtgärda maskinen utan att den används, tills betalning har mottagits och verifierats.

Godkännande och Användning

Det är endast ATS-Orwak som har befogenheten att godkänna fortsatt användning av maskinen efter reklamation. Om maskinen används utan vårt godkännande, friskriver vi oss från ansvar gällande garantier, reklamationer och andra åtaganden.

Användning under Åtgärdsprocessen

Om ATS-Orwak har gett godkännande för fortsatt användning under åtgärdsprocessen, ska maskinen användas enligt normala riktlinjer och användningsvillkor. Eventuell ytterligare skada som uppstår till följd av felaktig användning kommer inte att täckas av vår garanti eller reklamation.

Garanti och reklamation gäller endast i Sverige.

Uppdaterad 2024-03-01